It’s Israel’s 70th Birthday

Wear blue & white


CELEBRATING YOM HA'ATZMA'UT